Decker Dudley

  • Decker Dudley posted an update 2 months ago

    1. Visa kỹ năng đặc định là gì?

    Ban hành từ thời điểm ngày 01/04/2019, visa kỹ năng đặc định Nhật Bản đã biến thành một trong số những vấn đề được nhiều lao động kì diệu quan tâm. Có thể nói đây là một tin “cực vui” cho lao động đang làm việc cũng như đang có ý định sang Nhật thao tác công tác. Dưới đây các người…[Read more]

  • Decker Dudley became a registered member 2 months ago